Zápisnica zo Stretnutia členov Združenia občanov Endorfín, E-klub, Bratislava 2018

Zápisnica

zo Stretnutia členov Združenia občanov Endorfín, E-klub, Bratislava

2018

Dátum konania:               18. januára 2018 o 16.00 hod.

Miesto konania:              Zasadacia miestnosť DK Ružinov č. 275

 

Prezident ZO Endrofín, E-klub Mário Polónyi na úvod privítal všetkých prítomných členov. Konštatoval, že na výročnom stretnutí ZO Endorfín je prítomných 31 aktívnych členov s uhradeným členským príspevkom. Následne bol navrhnutý program výročného stretnutia ZO Endorfín s týmito bodmi:

 1. Správa o činnosti ZO Endorfín za rok 2017 – Mário Polónyi a organizátori akcií
 2. Správa o hospodárení – Mário Polónyi
 3. Program aktivít na rok 2018 – Mário Polónyi a organizátori
 4. Voľby prezidenta a členov výboru ZO Endorfín

Program výročného stretnutia bol jednohlasne odsúhlasený. Prítomný členovia ZO Endorfín následne odhlasovali uznesenie, podľa ktorej správa Revíznej komisie bude spracovaná Ľubkou Kopcovou dodatočne po obdržaní všetkej relevantnej dokumentácie a následne bude odsúhlasená členmi per rollam.

 

Bod č. 1 – Správa o činnosti ZO Endorfín  za rok 2017

Prezident ZO Endorfín vyzval organizátorov jednotlivých akcií, aby v stručnosti oboznámili členov s ich priebehom.

 • Nedeľné vychádzky Mladých srncov – Mário Polónyi;
 • Novoročná vychádzka na Devínsku Kobylu, 1.1.2017 – Jozef Suchoža;
 • Lyžovačka na Kubínskej Holi, 12.-15.1.2017 – Mário Polónyi: 31 účastníkov, vzhľadom na dobré skúsenosti tradícia lyžovačiek sa uskutočnila aj v roku 2018 a predbežne je plánovaná aj na rok 2019;
 • Veľkonočný stolno-tenisový turnaj, 1.4.2017 – Milan Perfecký;
 • Septembrový stolno-tenisový turnaj 9.9.2017 – Milan Perfecký;
 • Vianočný stolno-tenisový turnaj, 9.12.2017 – Milan Perfecký;
 • Turisticko-kúpeľný pobyt v Piešťanoch, 28.4.-30.4.2017 – Mária Zuzulová: 26 účastníkov, wellness v Piešťanoch a turistika v okolí;
 • Kombinovaný turistický výlet na Malý Slavín, 1.5.2017 – Milan Perfecký a Vlado Zelník;
 • Športový deň s JAS klubom, 8.5.2016 – Mário Polónyi;
 • Cyklovýlet do Veľkého Medera, 27.-28.5.2017 – Miroslav Varadínek;
 • Cyklo-turistické podujatie Okolo jazera Balaton, 13.-18.6.2017 – Marianna Szabová: 35 účastníkov;
 • Memoriál Jozefa Záreckého s návštevou včelárstva u Prídených, 3.6.2017 – Mário Polónyi;
 • Splav Malého Dunaja, 5.8.2017 – Marianna Szabová;
 • Memoriál Jozefa Kissa, penzión Harmónia, Lendak, 24.-27.8.2017 – Jozef Suchoža: 26 účastníkov;
 • Liptovská túlačka, Penzión za Mlynom, Liptovská Teplá, 14.-17.9.2017 – Vladimír Zelník: 19 účastníkov;
 • Spomienkový výlet na Malý Slavín, 7.10.2017 – Alžbeta Kissová;
 • Štefánska vychádzka na Kačín, 26.12.2016 – Mário Polónyi.

 

Bod č. 2 – Správa o hospodárení  ZO Endorfín za rok 2017

Vzhľadom na skutočnosť, že hospodárka ZO Endorfín Anna Riková odstúpila v priebehu roku 2017, správu o hospodárení za rok 2017 predniesol prezident ZO Mário Polónyi. Hospodárska správa je prílohou záznamu výročnej schôdze. Členovia Stretnutia sa uzniesli, že Správa o hospodárení za rok 2017 bude odsúhlasená per rollam spoločne so správou Revíznej komisie.

 

Bod č. 3 – Program aktivít na rok 2018

Na vyzvanie prezidenta ZO Endorfín Mária Polónyiho jednotliví členovia navrhli nasledujúce aktivity pre rok 2017:

 • Novoročná vychádzka na Devínsku Kobylu, 1.1.2018 – Jozef Suchoža: akcia prebehla;
 • Lyžovačka na Kubínskej holi, 11.-14.1.2018 – Mário Polónyi: akcia prebehla;
 • Návrh na Lyžovačku na Kubínskej holi: 24.-27.2019;
 • Stolnotenisové turnaje – Veľkonočný, Jesenný a Vianočný, termíny budú upresnené – Milan Perfecký a Jozef Žernovič;
 • Turisticko-kúpeľný pobyt v Piešťanoch, predbežný termín 27.-29.4.2018 – Mária Zuzulová;
 • Prvo-májový kombinovaný cyklo- a pešo-turistický výlet, 1.5.2018 – Milan Perfecký a Vladimír Zelník;
 • Športový deň s JAS klubom, 8.5.2017 – Zuzana Šimkovičová a Mário Polónyi;
 • Cyklo-túra do Veľkého Medera, 12.5.2018 – Miroslav Varadínek;
 • Cykloturistický pobyt na Morave, predbežný termín 21.-24.6.2018 – Gorazd Václav a Milan Perfecký;
 • Cykloturistický memoriál Jozefa Záreckého, Bratislava – Kalinkovo, júl 2018 – Mário Polónyi;
 • Splav Malého Dunaja, predbežne 4.8.2017 – Marianna Szaboóvá;
 • Turistický memoriál Jozefa Kissa, Lendak, Vysoké Tatry, 16.-19.8.2018 – Jozef Suchoža;
 • Podjavorinské potulky, Bzince pod Javorinou, predbežne 11.-14.2018 – Vladimír Zelník;
 • Spomienková túra na Malý Slavín, začiatok októbra – Mário Polónyi a Alžbeta Kissová;
 • Štefánska vychádzka na Kačín, 26.12.2018 – Mário Polónyi;
 • Prítomný členovia ZO Endorfín odsúhlasili zaradenie turistickej akcie Osrblie v termíne 1.-4.3.2018 organizovanej Paľom Baranovičom do programu aktivít ZO Endorfín na rok 2018.
 • Prítomný členovia ZO Endorfín odsúhlasili zaradenie speváckej skupiny Zborci do aktivít ZO Endorfín.
 • Na návrh z pléna bola zriadená funkcia Kultúrneho referenta ZO Endorfín. Po odsúhlasení sa tejto funkcie ujala Zuzana Profantová.

Členovia výročného Stretnutia ZO Endorfín jednohlasne odsúhlasili plán aktivít ZO na rok 2018.

Predseda Výkonného výboru ZO Endorfín Vladimír Zelník požiadal organizátorov jednotlivých akcií o čo najskoršie dodanie materiálov po ukončení akcie.

 

Bod č. 4 – Voľby orgánov ZO Endorfín

Súčasný prezident ZO Endorfín Mário Polónyi oznámil oficiálne svoje odstúpenie z funkcie prezidenta. Predseda Výkonného výboru ZO Endorfín Vladimír Zelník a Ľubka Kopcová poďakovali v mene členov odstupujúcemu prezidentovi za jeho aktívny prínos pre ZO a vyslovili presvedčenie, že Mário Polónyi bude aj naďalej plne aktívnym členom ZO a že bude nápomocný novému vedeniu ZO Endorfín.

Prítomný členovia Výročného stretnutia ZO Endorfín zvolili Volebnú komisiu v zložení Daniela Ďuranová a  Ľubka Kopcová , ktoré následne rozdali volebné lístky. Po sčítaní hlasov boli oznámené výsledky volieb:

 • Za Hospodára ZO Endorfín bola zvolená na 1. mieste Daniela Ďuranová, na 2. a 3. mieste Ľubka Kopcová a Daniela Kovačechová. Všetky tri kandidátky neprijali funkciu hospodára. Funkciu hospodára ZO Endorfín dodatočne prijala Eva Matejková.
 • Za prezidenta ZO Endorfín bol zvolený na 1. mieste Milan Perfecký, na 2. mieste Vladimír Zelník, na 3. mieste Alfonz Smola. Milan Perfecký funkciu neprijal. Novým prezidentom ZO Endorfín sa stal Vladimír Zelník.
 • Za členov Výkonného výboru ZO Endorfín boli zvolení: na 1. mieste Alfonz Smola, na 2. mieste Milan Perfecký. Alfonz Smola zároveň prijal funkciu predsedu Výkonného výboru ZO Endorfín a Milan Perfecký sa stal členom Výkonného výboru.

 

Zapísali a kontrolovali v Bratislave dňa 18.1.2018                              Schválil v Bratislave dňa 15.2.2018

 

 

Vladimír Zelník, Mário Polónyi                                                                 Vladimír Zelník

Prezident ZO Endorfín

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa zapojiť do diskusie?
Neváhajte sa podeliť o svoj názor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *