Drogová situácia v SR

 

PhDr. EleonoraKastelová, 27.12.2011

Vláda SR v apríli 2009 zobrala na vedomie správu o komplexnom vyhodnotení plnenia v poradí tretej protidrogovej stratégie – Národného programu boja proti drogám na roky 2005-2008 a návrh novej Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009-2012.
Oba materiály boli následne prerokované v parlamentných výboroch a v júni 2009 NR SR schválila hodnotiacu správu a Národnú protidrogovú stratégiu na roky 2009-2012. Súčasťou novej, v poradí štvrtej, stratégie, je Rámcový akčný plán, ktorý poskytuje participujúcim rezortom zreteľné vymedzenie cieľov v každej z piatich kľúčových oblastí – redukcie dopytu po drogách, znižovaní ponuky, koordinácie a spolupráce, medzinárodnej spolupráce, informovanosti, výskumu a hodnotenia.

Podľa Programového vyhlásenia novej koaličnej vlády1 v auguste 2010, je základný rámec protidrogovej politiky vlády SR naďalej orientovaný na Európsku stratégiu boja proti drogám na roky 2005 – 2012, premietnutú na podmienky Slovenskej republiky v dokumente Národná protidrogová stratégia. Osobitný priestor bude vláda SR venovať boju proti distribúcii a spotrebe drog v oblasti represie, ale aj prevencie. Posilní zákonné a výkonné kompetencie Policajného zboru v oblasti boja proti drogám.

Legislatívny rámec V legislatívnom rámci, ktorý upravuje kontrolu a problematiku drog v dvoch kľúčových oblastíach – neprišlo do júna 2010 k výrazným zmenám. Doplnenie zoznamu látok v zákone č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch o identifikované syntetické kanabinoidy/resp. skupinu syntetických  kanabinoidov sa nerealizovalo.

Dve novely zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozšírili a spresnili podmienky ochrany nefajčiarov pred účinkami tabakového dymu.

Drogovú situáciu na Slovensku v roku 2009 NMCD monitorovalo v oblasti ponuky a dopytu po drogách podľa kľúčových a hlavných indikátorov EMCDDA, a tak ako doteraz, sa zbierali a analyzovali údaje z oblasti ponuky drog a redukcie ponuky drog.. Stav drogovej problematiky z pohľadu napĺňania cieľov rezortných Akčných plánov sledujú aj jednotlivé rezorty, vychádzajúc z vlastných štatistických zisťovaní a výnimočne aj z výskumných aktivít v tejto oblasti. Tieto zisťovania sú nastavené na širší kontext a musia rešpektovať priority rezortu. V Rámcovom akčnom pláne sa čiastočne posilnil význam Národného
monitorovacieho centra pre drogy vo vzťahu k domácemu prostrediu.

Kľúčové indikátory
Užívanie drog v populácii

V rámci indikátora „Užívanie drog v populácii“ (GPS) sa v roku 2009 realizovali dva populačné prieskumy s finančnou účasťou NMCD. Pilotný prieskum – regionálny v bratislavskom kraji – o užívaní psychoaktívnych látok a postojoch a názoroch vo vzťahu k drogovej problematike vo všeobecnej populácii vo veku 15-64, je čiastočne pokračovaním populačných prieskumov bývalého ÚVVM pri ŠÚ SR.
Populačné prieskumy v kontexte sledovania užívania legálnych a nelegálnych psychoaktívnych látok sa tu realizovali od roku 1996 v dvojročných intervaloch.
V jednotlivých cykloch prieskumu sa najviac modifikoval modul venovaný nelegálnym látkam a pre cyklus v roku 2008 bol pripravený aktualizovaný dotazník, vychádzajúci z Európskeho modelového dotazníka (EMQ). Tento sa však v roku 2008 neuskutočnil a až v roku 2009 NMCD mohlo zrealizovať revitalizovaný prieskum na regionálnej vzorke.
Okrem harmonizácie so základnými kritériami na odhad rozšírenia skúsenosti a užívania drog vo všeobecnej populácii, boli v do prieskumu zaradené aj prídavné skríningové škály, prostredníctvom ktorých sa dá odhadnúť podiel osôb s problematickejšou formou konzumácie alkoholu ( škála CAGE) a marihuany ( škála CAST) v tejto populácii.
Skríningová škála CAST zachytila v bratislavskom regióne 1,6 % užívateľov marihuany, ktorí sú v pásme vysokého rizika psychosociálnych problémov, spojených s frekventovaným užívaním marihuany a ďalších – 1,6% v pásme mierneho rizika.

V poradí ďalších „obľúbených“ drog figurovala v roku 2009 v bratislavskom regióne extáza a pervitín a prieskum zachytili aj problémových – injekčných – užívateľov (0,4 %).
Druhý prieskum v rámci svojich dlhodobých výskumných aktivít – sledujúcich ciele rezortného Akčného plánu MŠ SR – realizoval Ústav informácií a prognóz v školstve v populácii 15-26 ročných mladých ľudí, s tým, že osobitná pozornosť sa venovala podskupine 15-24 rokov.
Oba tieto prieskumy potvrdili dominanciu marihuany, ktorá je na Slovensku stále najčastejšie skúšanou a aj súčasne užívanou nelegálnou drogou.

Problémové užívanie drog

V roku 2009 sa nový odhad problémového užívania drog na Slovensku nerealizoval. Najdôležitejšími zdrojmi údajov pre odhady sú neziskové organizácie poskytujúce služby harmreduction. Podľa posledného uskutočneného odhadu výskytu problémového užívania drog (NMCD 2009) môže byť na Slovensku od 4000 do 9800 problémových užívateľov opiátov a od 2500 do 9900 problémových užívateľov pervitínu. Rozsah problémového užívania v komunite klientov nízkoprahových služieb (mimovládne organizácie pôsobiace v teréne) a poskytujúcich hlavne sterilné ihly a striekačky podčiarkuje fakt, že takmer všetci klienti sú injekční užívatelia.
Rutinným zdrojom informácií o počtoch a niektorých charakteristikách problémových užívateľov drog v liečbe je štatistické zisťovanie NCZI; podľa tohto zisťovania medzi liečenými pacientmi tvoria problémoví (v zmysle definície EMCDDA) užívatelia drog dlhodobo podstatnú časť, aj keď ich podiel, ktorý v deväťdesiatych rokoch minulého storočia dosahoval až približne 83%, postupne klesá. I tak ostáva relatívne vysoký, v roku 2009 sa odhaduje3 na 60 – 70% zo všetkých liečených osôb.

Požiadavky na liečbu

Za rok 2009 bolo hlásených 1904 občanov SR a 5 cudzincov – pacientov liečených pre problémy s drogami v zdravotníckych zariadeniach MZ SR, ale aj MS SR.
V špecializovaných zariadeniach rezortu zdravotníctva bolo v ústavnej i ambulantnej liečbe 1 505 osôb. Celkový počet pacientov v liečbe bol nižší ako v roku 2008 o 7,5%. Mierne klesol podiel liečených mužov voči liečeným ženám – pomer ktorý v roku 2008 dosiahol hodnotu 4:1 klesol na pomer 3,5:1. Pokiaľ ide o zastúpenie primárnej drogy ako dôvodu liečby, neprišlo v poradí drog k zásadným zmenám. Okolo 40% pacientov bolo liečených pre problémy s opiátmi, viac ako jedna tretina (35%) kvôli stimulanciámamfetamínového typu a na treťom mieste s 18% figurovala ako primárna drogakanabis.
Podiel injekčných užívateľov drog medzi liečenými v zdravotníckych zariadeniach opäť mierne poklesol z 40,5% v roku 2008 na 39,2% v roku 2009.
Špecializované centrá pre liečbu drogových závislostí poskytovali v roku 2008 aj udržiavaciu (substitučnú) liečbu metadónom a buprenorfínom približne 500 pacientom. Okrem toho niekoľko desiatok pacientov bolo nastavených na udržiavaciu liečbu buprenorfínom v rámci ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Pokračovali aj dva programy metadónovej substitučnej liečby pre región Bratislavy a Banskej Bystrice a široká distribúcia buprenorfínového substitučného preparátu Suboxon® cez sieť psychiatrických zdravotníckych zariadení. Okrem samotných terapeutických cieľov sledujú substitučné programy znižovanie sociálnych a zdravotných rizík, šírenie informácií a osvetu.

Systém liečby drogových závislostí v zdravotníckom sektore je nastavený dobre a medicínska starostlivosť sa poskytuje bezplatne, jej dostupnosť a dosiahnuteľnosť závisí od konkrétnych zmlúv zdravotníckych zariadení s poisťovňami.

Mimo sektoru zdravotníctva pôsobí na Slovensku 19 akreditovaných resocializačných zariadení, ktoré poskytujú koncentrovanú formu psychosociálnej starostlivosti prebiehajúcej v komunite v rámci dlhodobejšieho pobytu klienta. Individuálny resocializačný program je orientovaný na opätovnú sociálnu reintegráciu Medzi klientmi resocializačných centier, ktorých primárnym problémom bola nelegálna látka, bolo v roku 2009 najviac s problémom užívania metamfetamínu (pervitín), nasledovaných užívateľmi viacerých drog (polyúzus).
V poradí na treťom mieste sú užívatelia s históriou užívania heroínu. Tomuto poradiu nelegálnych drog , ktoré je podľa prieskumov NMCD v rokoch 2007 až 2009 stabilné, predchádza dominujúci počet klientov s históriou problémov s alkoholom.

Úmrtia spojené s drogami

Za rok 2009 nie sú k dispozícii nové údaje o úmrtiach spojených s drogami ani o úmrtnosti užívateľov drog.

Infekčné choroby spojené s drogami

Podiel osôb infikovaných vírusom HIV ostáva nízky a neepidemický. To platí aj pre vysoko rizikovú populáciu injekčných užívateľov drog.. Iba jeden injekčný užívateľ – pacient bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí bol v roku 2009 hlásený ako HIV pozitívny. V tejto subpopulácii užívateľov drog je už tradične vysoký počet prípadov výskytu protilátok hepatitídy typu C, a to najmä u injekčných užívateľov opioidov. Podľa sentinelovej štúdie v CPLDZ Bratislava dosiahol podiel séropozitívnych nálezov vírusovej hepatitídy typu C medzi pacientmi 50%, čo je pokračovanie narastajúceho trendu z rokov 2006-2007 a predstavuje najvyšší podiel v histórii sledovania. Rovnako sa podľa tej istej štúdie zvýšilo percento pacientov s výskytom protilátok hepatitídy typu B na 20% – absolútny počet nie je však vysoký.
Napriek tomu, že neexistuje systematické sledovanie psychiatrickej komorbidity, na základe klinickej skúsenosti bol aj v roku 2009 konštatovaný nárast toxických psychóz v súvislosti s užívaním metamfetamínu.

Významnou súčasťou aktivít nízkoprahových organizácií v oblasti harm-reduction sú programy výmeny/distribúcie sterilných injekčných ihiel a striekačiek. V roku 2009 bolo klientom týchto zariadení – ktorých počet v roku 2009 mierne vzrástol na 3588 osôb – poskytnutých 318 292 injekčných striekačiek (nárast oproti roku 2008). Striekačky pre klientov v Bratislave poskytuje v rámci svojich programov aj Centrum pre liečbu drogových závislostí; v roku 2009 ich poskytli 26 765 kusov. Spolu s relatívne dobrou dostupnosťou ihiel/striekačiek vo väčšine lekární toto vytvára dobrý predpoklad pre zamedzenie alebo
spomalenie šírenia infekčných chorôb u užívateľov drog.

Ďalšie hlavné indikátory drogovej situácie

Ide hlavne o tzv. trestnoprávne údaje ( LED – LawEnforcementData ), ktoré sa postupne majú v rámci EÚ posunúť do pozície ďalšieho kľúčového indikátora /resp. indikátorov.
Predbežne sa zvažujú tri oblasti / tematické okruhy, a to: Trh s drogami; drogová kriminalita a redukcia ponuky drog.
NMCD už niekoľko rokov sleduje podstatnú časť týchto údajov, ktoré získava z primárnych zdrojov a ako štatistické tabuľky a komplexný výstup v národnej správe ich poskytuje do Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Osobitné kapitoly národnej správy sa venujú drogovej kriminalite, prevencii a drogám vo väzení a sústreďujú údaje z redukcie ponuky, resp. uplatňovania práva evidované v štatistických systémoch polície, prokuratúry a súdov, resp. MS SR.

Drogová kriminalita

Podľa týchto údajov na Slovensku aj v roku 2009 pokračoval rastúci trend páchania drogovej kriminality. Rástol počet stíhaných páchateľov a spáchaných trestných činov a z roka na rok stúpa počet i podiel odsúdených, ktorí prechovávali drogu pre vlastnú potrebu – v roku 2009 (57,4%).
V roku 2009 polícia evidovala o 15% vyšší podiel drogových trestných činov (2439) a o 8% vyšší podiel páchateľov drogových trestných činov (2011), v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podobne ako v rokoch 2007 a 2008 bolo najviac stíhaných páchateľov a trestných činov v súvislosti s kanabisom, pervitínom a heroínom.
Za posledných osem rokov sa počet odsúdených viac než zdvojnásobil (z 468 odsúdených v roku 2002, na 1079 v roku 2009), pričom len za posledný rok vzrástol podiel odsúdených páchateľov drogových trestných činov o pätinu.
Podiel 4,7% odsúdených mladistvých dosiahol v roku 2009 podľa údajov MS SR najnižšiu úroveň za posledných osem rokov. Reprezentuje to 51 mladistvých osôb vo veku 14-18 rokov.
Samotná závislosť od psychoaktívnych látok viedla k spáchaniu drogových trestných činov v 451 prípadoch. V iných trestných činoch (sekundárna drogová kriminalita) MS SR evidovalo drogovú závislosť ako dôvod spáchania trestného činu v 54 prípadoch – najviac krádeží (16).
Podľa údajov z prokuratúry, počet stíhaných4, ktorí spáchali trestný čin pod vplyvom inej návykovej látky ako alkoholu – kontinuálne rastie od roku 2006, naopak počet osôb, stíhaných za trestný čin spáchaný pod vplyvom alkoholu, mierne klesá od roku 2007 (o 134).
Súdy v roku 2009 odsúdili celkom 30 953 osôb, z toho 1,2% (379 odsúdených) za trestné činy spáchané pod vplyvom inej návykovej látky než alkoholu. Ku koncu roku 2009 bolo v 18 zariadeniach ZVJS spolu 9133 obvinených a odsúdených, z ktorých 14,2% uviedlo, že pred vstupom do väzenia užívali drogy (11,6% v roku 2008).
Najvyšší počet drogovo závislých evidovali, podobne ako v roku 2008, zariadenia v Leopoldove (197), naopak najnižší v ÚVTOS v Trenčíne (14).
Za posledný sledovaný rok výrazne stúpol (o 41%) počet obvinených/odsúdených v zariadeniach ZVJS , u ktorých bolo vyšetreniami na prítomnosť nelegálnych drog zistené ich užívanie, a to z 585 prípadov v roku 2008 na 826 v roku 2009.

Najzneužívanejšou nelegálnou drogou boli i v roku 2009 heroín, pervitín a marihuana.

V roku 2009 sa vykonávali súdom nariadené ( tzv. ochranné) a dobrovoľné liečby, v piatich vybraných ústavoch ZVJS – počet absolvovaných súdom nariadených proti toxikomanických liečení poklesol o cca. 16% oproti roku 2008. V roku 2009 sa pre dobrovoľnú liečbu rozhodlo 42 odsúdených.

Trh s drogami

Nelegálny trh s drogami je na Slovensku rozvinutý pre domácu klientelu a súčasne Slovensko stále ostáva dôležitým tranzitným priestorom.
V roku 2009 sa trh s drogami vyznačoval zvýšenou ponukou a produkciou marihuany a pervitínu, (čo potvrdzujú aj rastúce štatistiky ich záchytov a zaisteného množstva) a tiež výskytom nových druhov drog (napr. mefedron) a prekurzorov (anhydrid kyseliny octovej).
Celkový počet záchytov reprezentoval 2 797 prípadov, čo je oproti roku 2008 zvýšenie o 15,6%. Najvyšší podiel mali záchyty konopných látok (59%), pervitínu (29%) a heroínu (8%).
Policajti v roku 2009 zaistili historicky najvyššie množstvo rastlín konope – vyše 2,5 tony.
Na slovenskom drogovom trhu sa po prvý krát objavil mefedron (známy tiež ako subkoka1 alebo syntetický kokaín), ktorý sa predával najmä prostredníctvom internetu.

Novým fenoménom v roku 2009 bolo zapojenie osôb vietnamského pôvodu do pestovania marihuany indoorovýmspôsobom. Boli odhalené snahy o vývoz marihuany (s vyššou koncentráciou účinnej látky) do Maďarska a vyskytol sa aj prípad pašovania väčšieho objemu (860 litrov) prekurzoru – acetanhydridu, určeného do niektorej z producentských krajín heroínu.
V záchytoch značne poklesol podiel tabliet extázy s obsahom účinnej látky MDMA, v roku 2009 sa na trhu častejšie objavovali tablety s obsahom piperazínov (najmä mCPP).
Výrazne poklesla koncentrácia účinnej látky v zachytených vzorkách kokaínu, a to na najnižšiu úroveň za posledných 5 rokov ( vážený priemer 30 %), naopak koncentrácia účinnej látky v pervitíne vzrástla na hodnotu 67%, čo mohlo byť pravdepodobným dôvodom, že v niektorých regiónoch Slovenska sa zistená najvyššia cena pervitínu priblížila k najvyššej cene kokaínu. (100 €/ g).

Špecifickým regiónom, pokiaľ ide o drogovú problematiku ostáva hlavné mesto Bratislava so svojím okolím, formujúce najmenší samosprávny kraj z ôsmych krajov Slovenska. Súčasne je to najľudnatejší a najrozvinutejší región, s dlhodobo najnižšou nezamestnanosťou a jeho podiel na tvorbe HDP celého Slovenska predstavuje 25 %.
Podľa prieskumu NMCD (2009) má populácia bratislavského regiónu v obľube marihuanu, extázu, a pervitín, k čomu môže prispievať aj ich dostupnosť, reálna či vnímaná zisťovaná v prieskume. Na otázku obťažnosti ako získať nelegálnu látku za 24 hodín odpovedalo 67% respondentov v bratislavskom regióne vo veku 15-24 rokov že je to ľahké a veľmi ľahké.

V roku 2009 tvorili liečení pacienti s trvalým pobytom na území regiónu takmer tretinu (31%) všetkých liečených osôb na Slovensku, pričom takýto dominantný trend je dlhodobý od roku 2001 (ZŠ 44/2010) V regióne sú súčasne najdostupnejšie a vysoko rozšírené pomáhajúce služby pre ľudí, ktorí majú problémy s drogami.
Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj – región stoja na čele všetkých sledovaných indikátorov aj v trestno-právnej oblasti a 51,5% podiel na celkovej drogovej kriminalite na Slovensku ostal aj v roku 2009 väčšinový. V regióne je dlhodobo najvyšší počet páchateľov trestných činov spojených s drogami – v roku 2005 133 osôb na 100 tis. obyvateľov, v roku 2009 už 142/100.000 – pri celoštátnom priemere 37 na 100.000 obyv.

Kompletný materiál nájdete TU.

Výlet na Skalnatú

Vychádzka – nedeľa 1.4.2012, 9:15

Foto 

Miesto stretnutia : Bratislava, aut. stanica Mlynské Nivy, nástupište č. 43

 Trasa: Zochova chata – Panský dom – Čermák – Skalnatá – sedlo Javorina – Staré bane – Pernek

Vzdialenosť: cca. 12,6 km

Trvanie: pochod cca. 4:00 h, s dopravou max. 8:30 h

Prevýšenie: cca. 450 m

 

Predpoveď počasia: Teplota 8 až 10 °C, oblačnosť mierna až vysoká, zrážky predbežne nijaké.

Kontakt: Mário 0908126006

Poznámka: Prechod cez Malé Karpaty, nedá sa ísť autom.

Účastníci: Pali, Klaudia, Laura, Mário

Správa z cesty:

Je slnečné, ale studené ráno. Obliekame si zimné veci a presúvame sa na autobusovú stanicu Mlynské Nivy. Okrem Paliho sa zatiaľ nikto neozval, tak sme sami zvedaví, koľko sa nás nakoniec zíde. Nastupujeme do autobusu, stále sme sami dvaja. Pali hlási, že kvôli ČSOB Maratónu príde neskôr. Snažím sa teda zakecať šoféra, aby si nevšimol, že nejakú tú minútku dve meškáme. Pali nakoniec stihne nastúpiť, v Rači sa k nám pridáva aj Klaudika a mierime do srdca malokarpatskej divočiny. V autobuse spoznávame nové psie plemeno, tzv. Erdel teriér. Obrovské huňaté psisko. Z neba padajú zvláštne kvetné lupienky, čudujeme sa, že voľáko skoro opadávajú kvety. Nakoniec zistíme, že je to sneh. Ehm, už je jar?
Sme na mieste. Sneží čoraz hustejšie. Nenápadne sa pozerám na svoje letné turistické boty. Zlovestne na mňa gánia. Je aj dosť blata, zatiaľ sa dá prejsť. Po nejakej trištvrte hodinke vychádzame na Čermákovú lúku, ľudí je dosť málo, asi ich odradil chlad. Pokračujeme ďalej po červenej smerom na Skalnatú. Zdolávame strmý kopec, ako prvý vystupuje na vrchol mladý srnec Pali. Výhľad je poskromnejší, všade okolo sa váľajú mraky a sypú na nás vločky, ktoré vyzerajú ako polystyrén. Šuhaj zo spriatelenej turistickej skupiny nám robí dokumentačné foto. Teraz už sneží tak, že nie je vidno absolútne nič. Celkom romantické. Zaznamenávame aktuálnu poveternostnú situáciu do horskej knihy a pokračujeme smerom na Pezinskú babu. Cesta po hrebeni je pekná, v lese je ticho a počuť iba padajúce páperie. Oproti idúci cyklista nám praje šťastné a veselé.
V Sedle pod Javorinou si dávame prestávku na občerstvenie, Laura ponúka svoj najnovší výtvor, cesnakovú fašírku. Je nepríjemná zima, krehnú nám ruky, nosy aj uši, tak sa rýchlo posilníme a pokračujeme smerom na Pernek. Keď zostúpime pod magickú hranicu 400 m.n.m, náhle vykukne slnko a oprie sa nám celou silou do chrbtov. Okamžite odpúšťame nebesiam, že na nás pred chvíľou zoslali takú ukrutnú pľušť, a zabratí vo veselom džavote schádzame do mestečka. Práve v momente, kedy sa rozhodujeme, či ísť alebo neísť na kofolu, sa spoza rohu vynára autobus do Bratislavy a unáša nás domov. Je pol tretej, riadne sme si švihli. Pali s Klaudiou sa lúčia na Patrónke, my pokračujeme na Mlynské Nivy. Sme príjemne unavení a vyštípaní.

Čestný paroh Mladého srnca: Palimu za majstrovsky načasovaný úvodný dobeh do autobusu.

Foto

Cyklotúra – Trojpomedzie

Stretneme sa 15. apríla (nedeľa), o 10,00 hod. na železničnej stanici v Petržalke. Pôjdeme cez vojenský cintorín na Kopčianskej ul., cez Kittsee, kde sa zastavíme v podnikovej predajni čokolád na koštovku čokolád, pokračujeme smer Jarovce, odbočíme do vtáčej rezervácie a smer na Trojpomedzie – Slovensko – Rakúsko – Maďarsko. Tu bude krátka prestávka na občerstvenie (čo si kto donesie) a foto. Pokračujeme na Čunovo, kde si v reštaurácii dáme obed a po hrádzi sa vraciame k Prístavnému mostu. Túra má asi 44 km a prevýšenie okolo 40 výškových metrov. Konať sa bude len v prípade, že nebude pršať, alebo snežiť.

Teší sa na vás Ivan G.

 FOTO

I napriek nepriaznivým predpovediam je tu nedeľa a ja čakám na prvých účastníkov nášho cyklovýletu na Trojpomedzie. Ako prvá prichádza Zuzka, potom Jožko, Milan s Jankou, Mário s Laurou, Paľo s Klaudikou a Jožko s Majkou. Čakáme ešte na Hanku, ale tá sa ospravedlňuje mobilom (bolí ju koleno). Po spoločnom fotení o 10,15hod. vyrážame tradične k cintorínu z I. svetovej vojny na Kopčianskej ulici. Tu Mário vyjadruje túžbu návštevy bunkru, ktorý je otvorený až v poobedňajších hodinách. Pokračujeme smerom na Kitsse. Návštevu predajne čokolád vynechávame, nakoľko v nedeľu je táto zatvorená. Pokračujeme cez vtáčiu rezerváciu dropa stepného na Trojpomedzie. Dropa sme nezazreli ale videli sme stáda sŕn a nejakých zajacov. Po dvoch hodinách šťastlivo dorážame na Trojpomedzie, ktoré tvorí kameň v zemi, na ktorom sú vyznačené príslušné štáty – Slovensko, Rakúsko, Maďarsko. Cestou jedine Kladika 2 krát spadla, ale našťastie bez následkov. Nuž návrat k bicyklu nie je vždy ľahký. Po krátkom občerstvení (každý skonzumoval čo si priniesol), vyrážame smerom do Čunova. Tu sa zastavujeme na kofolu. Mário si všimol, že ku kofole konzumujem aj margotku a upozorňuje ma, že v nej je rumová aróma. To by nemohol byť Paľo, aby sa nepridal a na mne si nezgustol. Budem si musieť začať znovu všímať etikety na výrobkoch. Nakoľko na spiatočnej ceste nám hrozí protivietor, snažíme sa ho oklamať na radu Janky cestou cez lesy a Rusovecký zámocký park. Nakoľko večer ideme s Jožkom a Majkou do divadla, odpájame sa na hrádzi od ostatných a zrýchľujeme tempo. Podľa mňa sa výlet vydaril i napriek nepriaznivým prognózam počasia. Nabudúce ho musíme urobiť v opačnom garde a v sobotu, aby si prišli na svoje aj degustátori čokoládových výrobkov a všetci záujemcovia o históriu.

Ahojte Ivan

FOTO

Výlet na Biely kríž

Vychádzka – nedeľa 25.3.2012, 10:00

 

Miesto stretnutia : Bratislava, aut. zast. Krasňany

 

Trasa: Krasňany – Pekná cesta – Spariská – Vypálenisko – Zbojníčka – Biely Kríž – Rača

Vzdialenosť: cca. 8,5 km

Trvanie: cca. 2:30 h

 

Predpoveď počasia: Veľmi oblačno, teplota 6 až 14 °C, zrážky predbežne nijaké.

Kontakt: Tomáš 0917467621

Výlet okolo Devínskej Kobyly

Vychádzka – nedeľa 18.3.2012, 10:00

 Foto

Miesto stretnutia : Bratislava Dúbravka, aut. zast. Žatevná

 

Trasa: Dúbravka kostol – Dúbravská hlavica – Úzky les – Devínska Kobyla rázc. – Bočná cesta – Dúbravská hlavica – Dúbravka kostol

Vzdialenosť: cca. 8,6 km

Trvanie: cca. 2:30 h

 

Predpoveď počasia: Veľmi oblačno, teplota 4 až 14 °C, úhrn zrážok 0,6 mm.

Kontakt: Mário 0908126006

Poznámka: Výlet je zameraný na obzeranie jarnej kveteny.

Účastníci: Mišo, Janka, Miška, Janko, Rišo, Žaneta, Jožko, Magda, Vierka, Tomáš, Zuzka, Ivan, Jarka, Laura, Mário + traja psi (Audrey, Monti a Lassie)

Správa z cesty:

Je krásny deň, slnečno, veľmi teplo. Zimné vetrovky sa už osamelo hompáľajú v skrini, vybiehame do terénu v mikinách a v šiltovkách. Na zastávke Žatevná v Dúbravke sa nás postupne schádza riadna družina, ledva sa pomestíme do úvodnej fotky. Hlavne psiská sú mimoriadne neposedné. Audrey naháňa Lassie, Monti Audrey a Montiho chudáka nikto, ale on je ešte moc mladý, on to rozchodí.
Sebavedomo vyrážame po zelenej značke smerom na Dúbravskú hlavicu. O 100 metrov ďalej sa pri vysokom betónovom plote za dreveným kostolíkom, z ktorého histórie nevie nikto nič povedať (ani organizátor!!!), nakoniec vzdáme ďalšieho postupu týmto smerom a vraciame sa do východiskového bodu. Na čelo sa postaví známa horská vodkyňa Laura.
Sebavedomo vyrážame po žltej značke smerom na Dúbravskú hlavicu. Áno, sme správne, tento raz nás už nič nezastaví! Aj keď…Obehla nás iná skupina a za športovým hotelom si to strihla do kopca a do húštin. Monti to tiež pokladá za dobrý nápad a tvrdohlavo sa odmieta vrátiť. Pokračujeme ďalej po žltej, o pár minút sa z lesa po pravici vynára skupina, ktorá nás predtým predbehla. To sú asi nejakí miestni, myslíme si statočne.
Prechádzame okolo hotela Ahoj a cestou obdivujeme početné mraveniská alebo skôr zhluky mravcov rozosiate po úbočí. Ja osobne som nikdy nič podobné nevidel. Vyzerá to ako sťahovanie národov, teda, určite by som si nechcel v týchto miestach poležať pár minút v tráve.
Na Dúbravskej hlavici sa chvíľu čakáme, potom pokračujeme po žltej smerom k Úzkemu lesu. Vzduch je voňavý, cestu lemujú rozkvitnuté pečeňovníky a slnko poctivo hreje.
Pri studničke si dáme prestávku na malé občerstvenie. Janko, ktorý sa dovtedy hrdo niesol na tatovom chrbte, sa pod dozorom dedka Ivana púšťa do prieskumu po vlastných. Chalanisko rastie ako z vody, mesiac dozadu ešte pri každom druhom kroku padal buď na hubu alebo na zadok a teraz si vykračuje ako regrút. Audrey sa Montimu ponúka, že mu na chvíľku postráži hračku, a za päť minúť ju má rozkúsanú na padrť. Monti smutno kuká, ale on je ešte moc mladý, on to rozchodí (práve mu vypadávajú mliečne zuby, tak je navyše trošku štrbavý).
Meníme trasu cesty, neschádzame po žltej k Úzkemu lesu, ale pokračujeme po širokej dvojkoľajovej ceste smerom na Devínsku Novú Ves. Červená značka nás o pár minút nasmeruje na Devínsku Kobylu, poslúchneme teda a vyštveráme sa až hore. Za odmenu máme pred sebou krásny čistý výhľad na Dunaj, na most do Marcheggu, na Hainburg…Obedujeme, debatujeme, fotíme sa. Nie sme sami, koho pekné počasie vyhnalo do prírody, sú tu ďalšie skupiny turistov, cyklistov aj psíčkárov. Tomáš prezentuje syr z mongolských kráv, ktorý síce vyzerá ako hen z Liptova, ale určite je z Ázie, keď je taký dobrý.
Posledný úsek cesty máme z kopca. Niekto zhora sa asi dozvedel, že ideme obzerať jarnú kvetenu, a preto nám pod nohy rozprestrel koberce snežienok. Sú všade. Magda si dokonca musí dať dolu slnečné okuliare, aby o tú nádheru neprišla. Zdá sa, že chlapi nakoniec predsa dávajú pred snežienkami prednosť športu a v lesnej telocvični okupujú jeden po druhom všetko náradie, ktoré tam nejaký nadšenec nachystal. Je tam hrazda aj bradlá. Tomášovi je hrazda upevnená medzi dvomi stromami moc nízko, musí ešte chvíľku počkať, kým stromy povyrastú. Aha, na bradlách cvičí Laura, darmo, je to bojovník.
Poslednú etapu ideme bez zastávky. Pri autách sa radostne lúčime a tešíme sa na ďalšie výlety. Miška, ale však neplač, vystrúhame ti nové šípy, naozaj…

Čestný paroh Mladého srnca: Žanete ako prvoúčastníčke a hrdinskej horskej lezkyni a Magde za chrabrý výstup na Devínsku Kobylu. Zaslúžil by si aj Mišo za to, že absolvoval takmer celú cestu s Jankom na chrbte, ale on je ešte moc mladý, on to rozchodí.

Foto

Závislosť na deštruktívnych spoločenstvách

Charakteristika:

Ide o spoločenstvá (nie len náboženské ale aj politické, terapeutické a komerčné), ktorých vodcovia ako jediné nespochybniteľné a uctievané autority rozhodujú o ideológii aj všetkých oblastiach života skupiny i jednotlivcov. Členovia sa považujú za vyvolenú elitu, ktorá spasí svet a vyrieši všetky jeho problémy, preto vonkajší svet odmietajú ako nepriateľský, prísne sa uzatvárajú a nespolupracujú s ostatnými mimo spoločenstva. Na získanie nových členov aj ich udržanie v sekte využívajú cielene psychickú manipuláciu. Život v takejto deštruktívnej sekte zbavuje člena osobnej slobody, mení jeho identitu na tzv. kultovú a často spôsobuje psychickú závislosť na skupine alebo jej vodcovi bez toho, aby si to človek uvedomoval.

 V pedagogickej praxi

možno sa stretnúť s deťmi a mládežou, ktorých život podlieha vplyvom a pravidlám rôznych kultov a siekt. Tie formujú ich svetonázor, určujú spôsob trávenia voľného času a ovplyvňujú ich prirodzený psycho-sociálny vývoj. Kult (z latinského slova „cultus“ – úcta, pestovanie) je definovaný ako voľna náboženská organizácia s nesúrodým súborom viery a rituálov, kde typickým prvkom je uctievanie určitého jedinca, ktorý k sebe púta svoju vieru a rituály. V súčasnej dobe sa stretávame s pojmom „zhubný kult“, ktorý definujeme ako organizáciu porušujúcu práva svojich členov protiprávnymi metódami nemorálnej psychickej manipulácie.
Pojem sekta pochádza z latinského slova „sequi“ (sledovať, nasledovať) alebo „secta“ (škola, učenie, strana) – znamená odštiepenie od väčšej náboženskej spoločnosti alebo spoločenstva viery.

 Brainwashing

Je to psychologická technika potlačenia kritického uvažovania a násilného prijatia vnútených názorov, hodnôt a postojov. K významným prvkom brainwashingu patrí vyvolávanie neistoty, úzkosti, strachu, izolácie, hladu, smädu, telesného vyčerpania, sugescií pocitov viny a poníženia. Pri vstupe a neskôr i fungovaní v kulte alebo sekte sa využíva psychická manipulácia – zaobchádzanie s človekom, ktoré rozkladá jeho identitu, vytvorí závislosť človeka na danej skupine, zmení jeho správanie, udusí samostatnosť jeho rozmýšľania a slobodu rozhodovania sa.

Typické znaky

ktorými sa kulty a sekty sa od normálneho spoločenstva odlišujú:

 1. autoritárske vedenie – od členov kultu sa vyžaduje poslušnosť a podriadenosť,
 2. elitárstvo a výlučnosť – učenie sekty je jedinou správnou ideológiou, členovia sekty sú jediní schopní zachrániť ľudstvo od všetkého zlého a vyriešiť všetky krízy,
 3. presné pravidlá a zásady pre život členov – pravidlá musia dodržiavať všetci členovia,
 4. viera je povýšená nad rozum – kladie dôraz na pocity a emócie,
 5. prenasledovanie, sankcie a tresty – člen, ktorý sa bezvýhradne neprispôsobí sekte alebo deštruktívnemu kultu, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania,
 6. psychická manipulácia – používa sa pri získavaní nových členov,
 7. bezvýhradná závislosť na vodcovi alebo prorokovi – učenie kultovej modly je vydávané za hlas boží alebo za absolútny zákon,
 8. zákaz kritiky a pochybností o učení sekty – odchýlky sa tvrdo trestajú a ich nositelia sú prenasledovaní,
 9. cielené techniky – členovia sekty sú zbavovaní svojprávnosti,
 10. programovanie života – súkromný život členov podlieha prísnym pravidlám,
 11. negatívny postoj voči rodine – sekta zbavuje závislosti člena rodinných vzťahov,
 12. fatalistický postoj k životu – presadzovaný skupinou alebo vodcom,
 13. špecifické praktiky – súbor rôznych techník, metód, životného štýlu, ktoré značne poškodzujú telesné i duševné zdravie.

Tieto sa nemusia vyskytovať súčasne. 

Psychická manipulácia zahŕňa štyri zložky:

 1. riadené správanie – predstavuje kontrolovanie individuálnej reality,
 2. riadené myslenie – zahŕňa dôkladnú indoktrináciu členov formou osvojenia si nového spôsobu vyjadrovania a správania,
 3. riadené cítenie – zameriava sa na sledovanie záujmov skupiny bez prejavov negatívnych emócií,
 4. riadenie informácií – zahŕňa selekciu informácií a obmedzenie prístupu k masmédiám.

Stúpenci sekty nemajú rovnaký status a postavenie v rámci skupiny. Neudržujú rovnaké vzťahy s vodcom a nemajú rovnaké výhody. Manipulovaných a manipulátorov spája člen sekty, ktorý hrá rolu prostredného. Podľa svojich schopností môže byt povýšený a priradený k manipulátorom alebo zosadený k manipulovaným. Medzi obeťami manipulácie neexistuje hierarchia, iba odopieranie individuality. Hierarchia sa prejavuje od určitého stupňa štruktúry.

Z hľadiska hierarchie, usporiadania a štruktúry môžeme sekty rozdeliť na sekty s

 • pyramídovou štruktúrou,
 • pavučinovou štruktúrou,
 • hviezdicovou štruktúrou
 • sférickou štruktúrou.

Pyramídová štruktúra – predpokladá hierarchizáciu vedenia moci a výsad. Odmieta komunikáciu, pretože informácie triedi vodca. Jedinec sa dostáva k informáciám prostredníctvom priameho nadriadeného a nemôže ihneď preniknúť do najvyšších štruktúr. Pyramídová štruktúra podporuje súťaženie jednotlivých členov.
Pavučinová štruktúra – obsahuje niekoľko pyramídových štruktúr, ktoré sú medzi sebou spojené. Stúpenec môže byt v niekoľkých pyramídach naraz, v jednej môže postupovať a v inej stagnovať. Jedinec, ktorý zlyhá v jednej pyramíde, je funkčný v inej.
Hviezdicová štruktúra – zabezpečuje priamy kontakt jednotlivých členov s vodcom sekty.
Uvedeným spôsobom fungujú skupiny, ktoré začínajú alebo sa pomaly rozvíjajú. Veľké a rýchlo rozvíjajúce skupiny nie sú usporiadané podľa takejto štruktúry, pretože neumožňujú kontrolu moci vodcom. Priamy kontakt a komunikácia vodcu s jednotlivými členmi dáva možnosť kritiky a konfrontácie.
Sférická štruktúra– je charakteristická pre katarzné skupiny alebo skupiny s uzdravovacím charakterom. Každý účastník hrá podobnú úlohu, pre skupinu je cudzí hierarchizmus a direktivizmus.

Typy kultov a siekt:

 1. zhubné náboženské kulty – orientujú sa na náboženské dogmy, odmietajú ekumenickú spoluprácu, trestajú kritiku a propagujú rôzne rituály (napr. satanisti, scientologická cirkev, Svedkovia Jehovovi, Svetová cirkev božia),
 2. politické kulty – organizované okolo určitej politickej dogmy (napr. Árijský národ),
 3. psychoterapeuticko-výchovné kulty – sprostredkúvajú duchovné vízie a osvietenie prostredníctvom seminárov a sústredení, ktorých výsledkom je prepuknutie duševných chorôb (napr. Hnutie New Age),
 4. komerčné kulty – organizované v pyramídových formách predaja rôznych výrobkov, inzerujú v miestnych novinách a sľubujú výnosné zamestnanie a zaujímavé cesty do zahraničia (napr. Herbalife, Amway International).

Príčiny vzniku závislostí na kultoch a sektách:

 1. zvedavosť,
 2. životné situácie (rozchod rodičov, smrť blízkeho človeka, zmena bydliska alebo školy),
 3. spôsob trávenia voľného času,
 4. vplyv rovesníckych skupín,
 5. potreba odpútania sa od domova a rodičov,
 6. život v dysfunkčnej rodine (rodič je alkoholik, gambler, workoholik a pod.).

Najviac náchylní na vstup do sekty sú mladí ľudia, ktorí potrebujú nájsť odpoveď na existenčné otázky, majú otrasenú sebadôveru neprekonanou krízou, nachádzajú sa v neobvyklej životnej situácii a prežívajú neistotu v určení svojich priorít a hodnôt.

Varovné signály,

ktoré naznačujú účasť človeka na fungovaní kultu alebo sekty:

 • nevysvetliteľné zmeny v nálade,
 • vzdorovitosť a prudké výbuchy hnevu,
 • noví priatelia,
 • zhoršený prospech (u študentov),
 • nevysvetliteľné úniky z domu (u mladistvých),
 • časté utrácanie peňazí,
 • záškoláctvo (u študentov),
 • vyhľadávanie samoty,
 • náhla zmena výzoru a spôsobov stravovania,
 • nezáujem o aktivity na hodinách etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (u študentov).

Pornonarkománia

Závislosť od pornografie
Závislosť na virtuálnom sexe
Pornonarkománia

Tento druh závislosti je úzko spojený so závislosťou na internete.
Stále viac ľudí priťahuje virtuálna erotika z internetu. Riziko, že pritom upadnú do závislosti, sa zvyšuje s každým jedným klikom. Niektorí z nich si už stokrát povedali, že to už nikdy neurobia. Napokon však znovu podľahli.
Problém nastáva, keď pre niekoho začína byť virtuálny sex príťažlivejší ako ten skutočný. Vzrušenie, ktoré nie je spojené so žiadnymi vzťahovými problémami a človek ho môže prežívať v maximálnom súkromí – teda sám so sebou – má niečo do seba. Nie každý takýmto spôsobom zaháňa samotu. Viac ako šesťdesiat percent návštevníkov erotických stránok žije v manželstve alebo má stabilného partnera.
Keď idem na prvé rande, tak som vzrušený už pri prvom dotyku ruky. Potom sa to stáva samozrejmým a na rovnaké vzrušenie potrebujem silnejší podnet. Pri navštevovaní pornografických stránok sa stupňuje tvrdosť obrázkov a predlžuje sa čas strávený na internete. Je zaujímavé, že s pozeraním porna klesá kvalita a aj intenzita sexuálneho života u manželov. Dochádza k odcudzovaniu. Muži nosia vo svojej hlave obrázky a spôsoby z prežitého, čo ich ovplyvňuje pri milovaní s vlastnou ženou. Do ich vzťahu vstupuje niečo cudzie, čo si sami nevytvorili, čo sami neprežili. To isté je pri nevere a iných sexuálnych prehreškoch.
Vytvoril sa nový výraz –„pornonarkománia“

Kedy začína závislosť?

Priemerný človek surfuje asi šesť hodín týždenne na internete, „závislák“ viac ako šesťdesiat. Aby mohol stráviť také kvantum času pri počítači, musí tomu podriadiť celý svoj život. Odriekne napríklad stretnutie s kamarátmi len preto, aby si mohol dlhšie prezerať porno fotografie alebo video. Napokon sa z neho stane virtuálny zombie, ktorý stráca kontakt s realitou a zničí tak vzťah so svojou skutočnou partnerkou. Nejedna žena, ktorá pristihla muža ako ukája svoje chúťky pred obrazovkou, sa otočila na opätku bez toho, aby mu niečo vyčítala. Pocit nespokojnosti v nej však ostal a pochybnosť o tom, prečo už pre svojho miláčika nie je dosť príťažlivá, postupne prerástla do katastrofy. Takéto vzťahy často končia rozchodom.

Kto je najviac ohrozený?

Osoby, ktoré sú náchylné aj na iné závislosti. Od alkoholu, cigariet, alebo od hazardných hier. Častejšie ide o mužov ako o ženy. Tie väčšinou navštevujú len erotické chaty, pornografické stránky sú pre nich príliš tvrdé.

Dá sa s tým niečo robiť?

Väčšinou si závislý človek sám neporadí. Pomôcť mu môže len psychológ. K tomu sa väčšina postihnutých však odhodlá ísť až vtedy, keď sa ich závislosť premení na depresiu.
Technicky sa dá závislosť na virtuálnom sexe rozčleniť do 4 bodov:

 1. Prílišná pozornosť
  Je na oko neškodná, prichádza vzrušenie . Zapnem počítač a mám voľno a už sa objavuje v mojej mysli možnosť, podotýkam len možnosť pozrieť si niečo …a už sa mi sa v mysli naštartuje vzrušenie…
 2. Ritualizácia
  Surfujem na internete, pozerám si veci, ktoré sú v poriadku, trebárs idem na našu stránku, ale nakoniec neodolám a skončím na pornostránkach. Zvádzam síce súboj vo svojom svedomí, ale čím častejšie podľahnem, tým kratší je boj.
 3. Skutok
  Podľahnem vzrušeniu a preklikávam sa zo stránky na stránku…..
 4. Hanba
  Po skončení nastáva akési vytriezvenie a pocit viny a hanby a hlavne samoty so svojou hanbou.

Príbehy

Som minister, ktorý musel pred piatimi rokmi opustiť ministerstvo kvôli závislosti na pornografii cez internet. Následne sa mi rozpadlo manželstvo. To prispelo k ešte hlbšiemu úpadku do závislosti. Toto bolo pred dvomi rokmi. V boji so svojou závislosťou som skúšal každú metódu, akú som poznal. V novembri 2002 som našiel Anonymných sexuálne závislých a dvanásť krokov k uzdraveniu v skupine. Tento program ma učí prekonávať závislosť. boji so svojou závislosťou. (USA)

Mám 63 rokov a bol som na pornografii závislý od svojich trinástich. V roku 1995 pomocou poradenstva som bol konečne schopný zbaviť sa všetkých časopisov, kníh a videí. Od júla 1995 som žil život bez porna až do októbra minulého roku. Vtedy som dostal počítač. Súčasťou môjho liečebného procesu bolo nezdržiavať sa na miestach, kde predávajú pornografický materiál a požičiavajú videa. S počítačom doma prišla hora k Mohamedovi. Nikdy v živote som nemal porno materiály každého predstaviteľného druhu tak ľahko dostupné. Je to vzdialené iba na kliknutie myšou. Nekupoval som ho s úmyslom pozerať porno. Primárne som si kúpil počítač, lebo to vyzeralo ako dobrý spôsob, ako byť v kontakte s deťmi, ktoré bývajú v inom štáte. Na internete existuje toľko nádherných vecí, preto zbavenie sa počítača vidím ako poslednú možnosť. Teraz netrpím len vyhasnutosťou, ale aj negatívnymi pocitmi. Chcel by som vrátiť život späť. Som unavený z pozerania porna a ďalšími stratenými hodinami – aj viac ako 10 hodín denne. (USA)

Já už jsem závislý na pornu nějakých sedm let.. nemužu přestat se na to dívat a je to hrozne smutné. Dříve jsem byl výkonný mladý muž a teď jsem pornomaniakalní poloblázen, který se bojí mít styk se ženou i když je vzbožnuji. je to hrozný a strašidelný. Kdybych vědel jak otočit všechno zpět a vymazat veškeré poronoobsahy ze své hlavy a nikdy se na to už nedívat v takovém množství znovu – hned bych to udělal.!!!Liidi dávejte pozor na své deti, aby neujíždeli na pornu – je to mor. Pokud se zde objeví nějaký odborník s radou, který by mi dal naději na uzdravení, budu celý život vděčný. Chci, aby život znovu plynul krásně, jako dřív… (Česká republika – anonym)

Závislosť na športe

Šport je tak trošku mrška! Pri hraní futbalu, posilňovaní, bicyklovaní alebo plávaní sa nám do tela uvoľňuje endorfín, ktorý dokáže vylepšiť náladu. A preto každý kto športuje, si môže na tomto hormóne šťastia vybudovať závislosť! Telo si neustále pýta väčšie a väčšie dávky fyzickej námahy a ak ju nedostane, človek sa cíti bez nálady a unavený. Jediným riešením je dennodenné športovanie – na úkor práce, osobného života, iných záujmov a čo je najhoršie aj zdravia!
sport 5

Závislosť na športe patrí medzi nelátkové závislosti. Všetko sa začína veľmi nevinne a nenápadne. Uvedomíte si, že musíte niečo robiť so svojou postavou, začnete pár krát do týždňa plávať alebo chodiť na bicykel. Prvé dosiahnuté výsledky vás posmelia k prvej návšteve fitnescentra. Dve tri návštevy do týždňa sa po čase zmenia na dennodenné posilňovanie. Veď predsa tú drahú permanentku treba využiť! Muži snívajú o ešte väčších svaloch a ženy o ešte štíhlejšej postave. K plávaniu, bicyklovaniu a posilňovaniu si ešte pridáte tenis alebo aerobik. Možno si aj uvedomíte, že váš súkromný život sa odohráva len na športoviskách, ale prestať s tým jednoducho nie je možné!
Závislosť od cvičenia medicína pomenovala ako bigarexiu. Podľa lekárskych prieskumov sú postihnuté bigarexiou až 2 % mužov v Amerike. Chorobné cvičenie sa prejavuje náročným tréningom, ktorý nedokážu prerušiť ani v prípade zranenia alebo choroby. Bigarektikov tiež zamestnáva neustále váženie sa a meranie objemu rôznych partií tela. Zvýšenú pozornosť venujú diétam, tabuľkám s nutričnými hodnotami a bielkovinovým preparátom. Ich sociálne vzťahy sa obmedzujú len na prostredie fitnescentier.

 Príznaky závislosti
Cvičíte 7 dní v týždni niekoľko hodín denne? Vaše myšlienky a rozhovory sa točia len okolo športu a vlastného tela? Užívate viac doplnkov na povzbudenie rastu svalovej hmoty ako normálneho jedla? Neštítite sa ani zakázaných látok? Neodradí vás od návštevy fitka ani choroba alebo únava? Ak ste si pravdivo na väčšinu otázok odpovedali „ÁNO“, máte problém! Ak máte pocit, že ste sa stali závislí od cvičenia, vyskúšajte malý trik. Dajte si od športu týždeň pauzu! Že problém? Je najvyšší čas navštíviť odborníka, s ktorého pomocou sa svojej závislosti zbavíte!

Športom k trvalej invalidite!
Ak si myslíte, že dennodenné športovanie je zárukou 100 % zdravia, ste na omyle! Svaly sa pri neustálom zaťažení nemôžu správne regenerovať. Vaše telo začne proti nadmernému preťažovaniu protestovať! Ako prvá sa dostaví únava, následne sa ozvú kĺby, svaly a šľachy. Po čase sa pridajú poruchy spánku, svalovica, vyčerpanie a všetko sa môže skončiť totálnym kolapsom!

Úprimní závisláci
25 ročná Janka sa nám otvorene priznala, že to so športom ešte pred časom preháňala: „Priznávam sa, že som bola závislá na športe ale postupne zisťujem, že existujú aj iné pekné veci! Všetko sa začalo veľmi nevinne. Pribrala som pár kíl a tak som začala chodiť do práce na bicykli. 20 km tam a 20 km späť. Postupne som pridala plávanie a večerné behanie. Medzi plávaním a behom som ešte išla makať na záhradu k rodičom. Kompenzovala som si tým to, aby som sa mohla normálne najesť. Zanedbávala som kamarátov, pretože každý večer som musela byť v posteli o deviatej, aby som ráno vládala bicyklovať. A potom sa to všetko začalo! Zápaly achiloviek, natiahnuté svaly. Dokonca som musela ísť kvôli prasknutému krížovému väzu na operáciu. Pol roka som len ležala. Prvé tri mesiace som preplakala, postupne som však začala nachádzať aj iné pekné stránky života! Začala som variť, veľa čítať a dokonca som v sebe objavila skrytý talent na maľovanie!“

Závislosť na športe ničí nielen zdravie ale dokonca aj vzťahy. Romana žila so športovým maniakom, pre ktorého bol šport dôležitejší ako ona: „Absolútne celý život si prispôsoboval športu. Dokonca prijal miesto v zamestnaní, ktoré bolo podradnejšie len preto, aby mohol byť už o tretej vo fitku. Navyše v pondelok hral tenis, v utorok hokej, v stredu futbal, štvrtok zas tenis, piatok basketbal a tak ďalej. Strašne sa kontroloval a stále prezeral v zrkadle. Hneď ako ráno vstal, začal robiť sklápačky a kliky! Rozišli sme sa, pretože toho bola na mňa moc! Ešte aj keď ma objímal, tak sa obzeral v zrkadle!“

sport 4sport 3sport 2
Všetko s mierou!
V žiadnom prípade vás nechceme od športovania odhovárať! Každý má predsa vlastný rozum a vie, čo mu ešte prospieva a čo už je hazard so zdravím. Rozhliadnite sa okolo seba a zistite, že život je aj mimo posilňovne! Ak cvičíte pravidelne cez týždeň, vymyslite si na víkend inú zábavu. Choďte sa prejsť, ozvite sa kamarátom, vyrazte na diskotéku alebo do múzea. Víkend je čas oddychu a preto vy oddychujte čo to dá, veď posilňovňa na vás počká!

Cyklisticko-peší výlet na Malý Slavín

Foto

Tradičná cyklo-pešia túra na Malý Slavín tentokrát vyšla na utorok. Veselí cyklisti vyrážajú spod Červeného mosta o 10.00 hod., pešisti o 9.30 hod. zo Záhorskej Bystrice, z konečnej autobusu č. 37. Odchody autobusu od Nového mosta sú:  8.40 a 9.00 hod. Cesta trvá 25 min.  Stretnúť by sme sa mali na Malom Slavíne o cca 12.00 hod. Táto túra je spojená aj s opekaním, takže nezabudnite na materiál vhodný na jedenie a ponúkanie kamarátom. Zvykli sme sa zastaviť aj pri malom pamätníku z čias II. svetovej vojny, zvanom Malý Slavín, pri ktorom po položení kytice na počesť padlým za oslobodenie Bratislavy, si urobíme spoločné foto.

Milan P.

Foto

,

Cyklovýlet do Hamuliakova

Foto

Cyklo-vychádzka – nedeľa 11.3.2012, 10:00

 

Miesto stretnutia : Bratislava, pumpa Jurki pod Prístavným mostom

 Trasa: Prístavný most – Lodenica – Hamuliakovo a späť

Vzdialenosť: cca. 40 km

Trvanie: max. 4:00 h

 

Predpoveď počasia: Veľmi jasno (slnečné okuliare), teplota 8 až 10 °C.

Kontakt: Mário 0908126006

Poznámka: Touto cyklotúrou pod záštitou cyklistického oddielu Veselí cyklisti oficiálne zahajujeme cyklistickú sezónu 2012.

Účastníci: Dezider, Janka, Ivan, Peter, Jozef, Mário

Správa z cesty:

Ranný pohľad z okna nie je moc utešený. Je po daždi a fúka silný vietor, po slnku dlhodobo ani chýru. Niektorí sľúbení účastníci účasť rušia, sám váham, či nezaliezť radšej naspäť pod perinu. Nakoniec sa rozhodnem, že idem. O desiatej som na pumpe Jurki, iných cyklistov tu zatiaľ nevidím. O pár minút sa dovalí Ivanova skupina, ale chcú sa ísť previezť radšej do Karpát. Pozývajú ma, aby som sa k nim pridal, predbežne prijímam. Tesne po tejto zmene plánu volá Dezider, že sú aj s Jankou na ceste. Rodinnú kondičku však hodnotí ako hrádzovú, preto sa traja vydávame pôvodnou trasou do Hamuliakova a Ivanova partia ide na Biely kríž.
Vietor nám zo začiatku fúka do chrbta a to je zlé znamenie. Už teraz sa nám nechce vracať (myslím akože ísť späť). Do Hamuliakova prichádzame ešte celkom svieži. Dáme si krátku prestávku na čaj, na fotenie a na drobnú údržbu, ale nemôžeme sa veľmi zdržovať, je naozaj nepríjemne chladno. A v bufete práve robia jarné upratovanie, takže sa nemáme kde ohriať. Pokračujeme po asfaltke smerom do dediny a potom po malej hrádzi smerom k Slovnaftu. Vietor sa nenecháva nijako zahanbiť, ideme dvakrát pomalšie ako prvú polovicu cesty. Oziabajú nás nohy (so závisťou si spomeniem na Ivanove zimné návleky na topánky).
V oblasti Slovnaftu sa vietor trochu upokojuje a dokonca sa na nás prichádza pozrieť slnko. Chvíľku sa nám opiera do zmrznutých chrbtov, dlho nevydrží. Prichádzame k Malému Dunaju, ja sa lúčim a odchádzam smerom k Prístavnému mostu, Dezider s Jankou pokračujú smerom do Vrakune. Už aby bola jar.
Od Ivana prišla správa, že sa previezli po kopcoch, ku koncu mali tiež trochu veterno, a bez problémov zišli dolu o nejakej tretej poobede. To vyzerá ako šťastný koniec.

Čestný paroh Mladého srnca: Janke, lebo neznáša vietor a napriek tomu ho znášala celkom hrdinsky.

Foto